Welcome!

පාසල් පවුරු තොරතුරු - ද්විතීයීක පාසල්


අනු අංකයපාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
1 (S)ශාන්තමේරි ම.වි.ඩී.පී.ඩබ්. කන්නන්ගර මිය
ස.අ.අ.(ගණිතය)
077-6659104
පී.ඒ.සී. ප්‍රියදර්ශනී මෙවි
071-4437790
ශාන්තමේරි ම.වි.
හොරවල ම.වි.එස්. ඒ. වසන්ත මයා071-1091073
ඕවිටිගල ම.වි.එම්. කේ. සීතා මිය071-3354788
කටුවාලගොඩ ක.වි. එස්. පී. අතුකෝරල මයා077-4446540
මහකළුපහන ක.වි.එම්. ඩී. ඩී. එච්. යූ. සුමනරත්න මයා071-6087478
ඊ.ඩබ්.අධිකාරම් ම.වි.එස්. ජේ. එදිරිසිංහ මයා071-2463450
පාන්තිය ම.වි. ඩී. කේ. යු. වික්‍රමනායක මයා071-2559609
ඩී.ඩී.ඇතුලත්මුදලි ක.වි.ජී. ඒ. එස්. ප්‍රීතිකා මිය071-8192839
ධර්මරාජ ම.වි. ඒ. ඒ. එස්. එස්. කේ. ගුණවර්ධන මයා071-2545820
2 (S)වලගෙදර ම.වි.ඩී.එම්.එන්.බී. දසනායක මිය
කො.අ.අ.(මතුගම)
071-8350701
විමල් වික්‍රමතන්ත්‍රි මයා
071-4494392
වලගෙදර ම.වි.
වැලිපැන්න සිංහල ක.වි. කේ. ඒ. ඩී. ජි. එස්. විජේනායක මයා071-4410711
සාරාලංකාර තිස්ස ක.වි. ඩී. යූ. කේ. සිල්වා මයා071-6887137
බොන්දුපිටිය ක.වි. එන්. ඩබ්. සෙනෙවිරත්න මයා070-3394220
මිගම ක.වි. යූ. කේ. මාවතගේ මයා071-9617811
ආඳාවල ක.වි. කේ. විමලධම්ම හිමි071-9387403
3 (S)නවුත්තුඩුව ම.වි.ආශා ජයසේකර මිය
ස.අ.අ.(තොරතුරු තාක්ෂණ)
071-8122631
එන්. ඩි. ආර්. එස්. සිරිවර්ධන මයා
071-8122480
නවුත්තුඩුව ම.වි.
අළුත්ගම්ගොඩ ක.වි. ආර්. ඒ. එස්. රණසිංහ මයා072-5407671
කීරත්තිඩිය ක.වි. එච්. ඒ. එන්. පුෂ්පදාස මයා071-6395744
කටුගහහේන ක.වි. එන්. දිසානායක මයා077-6398134
බෝපිටිය ක.වි. ජේ. ජි. ඒ. එම්. ජයසිංහ මිය071-8372743
සරණතිස්ස ක.විපී. වී. ඩයනා දමයන්ති මිය077-5376876
යටදොල ක.වි. ඩබ්. සී. සී. ගුණතිලක මයා071-4071240
4 (S)මිහිඳු ම.ම.වි. කේ. අනුෂ්කා මිය
කො.අ.අ.(අගලවත්ත)
071-0683010
බී. වී. රත්නසිරි මයා
071-8110478
මිහිඳු ම.ම.වි.
උඩවල සිරි පියරත්න ම.වි. කේ. එම් ටී. ඩී. බණ්ඩාර මයා071-0834201
යටියන ක.වි.එස්. වී. සී. පී. සමරසිංහ මයා071-6036760
ඕමත්ත ක.විජේ. බ්‍රාහ්මණ මිය071-8435933
ඕමත්ත ජනපද ක.වි.බී. ඩී. කේ. ජි. සමරනායක මයා077-1897822
ගිරිකොළ ගැමුණු ක.වි.යු. ඒ. ධර්මසේන මයා071-6514539
ගිරිකොළ සිරි ගුණරතන ක.වි.එම්. එම්. එල්. ක්‍රිෂාන්ති මිය071-3365077
5 (S)බෙල්ලන ම.වි. දර්ශනී සමරක්කොඩි මිය
නි.අ.අ.(අධ්‍යාපන සංවර්ධන)
071-8502935
වයි. රණතුංග මයා
071-8147359
බෙල්ලන ම.වි.
මෝල්කාව ම.වි.පී. ඒ. කේ. වික්‍රමරත්න මයා071-7651435
කපුගෙදර ක.වි. ඕ. එම්. ටී. ප්‍රියන්ති මිය071-4065136
කොස්ගුලන ක.වි. පී. කේ. ඩී. පී. රවීන්ද්‍ර කුමාර මයා071-3099212
පැලෑඳ ම.වි. එම්. ඩී. වී. සුජීවක මයා071-8076340
කෙවිටියාගල ම.වි.ජී. ඩී. රත්නසේන මයා071-8393976
කිතුල්ගොඩ ක.වි.කේ. වී. සිසිර කුමාර මයා071-8884872
කුරුපිට ක.වි.යූ. එස්. දයාවංශ මයා078-9164809
රත්මලේ ක. වි.ඒ. එල්. ඩි. එස්. ටී. විජේසිරි මයා078-7315481
දියපත්තුගම වෙල්ගම ක.වි.පී. තෙන්නකෝන් මයා072-8387967
6 (S)මිරිස්වත්ත ම.වි.නදීශා ලියනගේ මිය
ස.අ.අ.(සිංහල)
077-3961539
ඩබ්. කේ. සුනිල් මයා
071-7065992
මිරිස්වත්ත ම.වි.
තිනියාවල ම.වි.ආර්. එල්. ඩී. ප්‍රියංගනී මිය071-4399490
පැලවත්ත ම.විඑම්. ජි. පී. ගුණතිලක මයා071-8219862
ඉහල හෙවෙස්ස ක.වි.පී. ඩබ්. මුදලිගේ මයා071-0922686
ගුලනවත්ත ක.වි.එච්. එස්. මුණසිංහ මිය071-4436996
හෙවෙස්ස ක.වි.ආර්. හපුගොඩආරච්චි මයා071-8478380
යට්ටපාත ක.වි. ජී. අයි. ඩී. එච්. එල්. පී. ගම්මන්පිල මයා071-5963747
7 (S)මෙරිල් කාරියවසම් ම.ම වි. ජී.එල්.විජේසේකර මිය
නි.අ.අ.(පාසල් පාලන)
077-7702208
ජේ. ඒ. එස්. ප්‍රියන්ත මයා
071-8362637
මෙරිල් කාරියවසම් ම.ම වි.
බෝතලාව ක.වි.එස්. ඒ. චිත්‍රාංගනී මිය070-2228005
ලිහිණියාව ක.වි.එස්. එම්. ටී. නිලුෂිකා මිය071-9175181
වලල්ලාවිට ම.වි.පී. ඒ. ඩී. ඩී. එස්. ගුණතිලක මිය077-1446623
මගුරුමස්විල ක.වි.පී. ඒ. එච්. සරත් මයා071-2499528
මාකලන්දාව ක.වි.යූ. එස්. වයි. සුමනදාස මයා071-3363790
8 (S)කොල්වින් ආර් ද සිල්වා ම.වි.යු.ඩි.ඩි.ගුණසිංහ මයා
නි.අ.අ.(සැලසුම්)
078-3688495
ජී. වී. වීරරත්න මයා
077-0778772
කොල්වින් ආර් ද සිල්වා ම.වි.
ගම්මන ම.වි.එම්. එස්. පද්මලතා මයා071-4119927
පරෙයිගම ම.වි.එම්. ඒ. රූපා චාන්දනී මිය077-1557837
උඩුගම ක.වි.ඩබ්. කේ. එස්. රෝහණ මයා077-4609340
හල්වල කන්නන්ගර ම.විඑච්. ඩි. වජිර හේමන්ත මයා071-6954820
9 (S)කඹුරාවල ම.වි.ඒ.යූ. වික්‍රමආරච්චි මයා
නි.අ.අ.(පාලන)
071-8230232
වයි. නිමල් රංජිත් මයා
077-5778829
කඹුරාවල ම.වි.
බදුරලිය ක.වි.ජේ. එස්. චන්ද්‍රසේන මයා071-2779525
අතලේ ම. වි.එච්. ඩී. සුනිල් මයා071-2102667
ලත්පඳුර පඤ්ඤාසේන ක.වි.පී. කේ. විජේදාස මයා071-8023214
ලත්පඳුර සිරි සිද්ධාර්ථ ක.වි.එච්. කේ. විජේනායක මයා071-3844890
ඉළුක්පොත ක.වි. (1-9)ජී. ඩී. අනුර ශාන්ත කුමාර මයා071-8276355
කෙලින්කන්ද ක.වි.එච්. කාන්ති මිය071-2102882
10 (S)වීදියබණ්ඩාර ම.වි.එම්.ඩී.ඩී. ලක්මාලි මෙවි.
කො.අ.අ. (පාලින්දනුවර)
071-2320459
බී. එම්. ඩී. සිසිර ශාන්ත මයා
071-2663159
වීදියබණ්ඩාර ම.වි.
හැඩිගල්ල ජනපද ම.වි.ඩබ්. එල්. ඩී. ආර්. කේ. විජේතුංග මයා071-8219650
හැඩිගල්ලේ ශ්‍රී විපුලසිරි ක.වි.කේ. ඒ. පී. පූර්ණවර්ධන මයා071-6457040
ඉඟුරුදළුව ක.වි.කේ. විජේසිරි මයා071-4457861
දික්හේන ක.වි.ඩබ්. පී. ආර්. කරුණාරත්න මයා071-8670853
11 (T)කලෛමගල් දෙ.ක.වි.යෝගිනී රාජේන්ද්‍රම් මෙවි
ස.අ.අ.(දෙමළ)
077-9177236
වී. වයි. නවීන්ද්‍රන් මයා
077-6250449
කලෛමගල් දෙ.ක.වි.
ශාන්තමේරි ම.වි.(දෙමළ අංශය)කේ. රවිචන්ද්‍රන් මයා071-1877590
වැලිපැන්න රහුමානියා ම.වි.එම්. වයි. ජී. අමීර් මයා077-5217177
පැලැන්ද මුස්ලිම් ක.වි.එම්. ඉසඩ්. එම්. වෂීර් මයා077-2516845
ඩෙල්කිට් දෙ.ක.වි.එස්. ලිගනාතන් මයා077-6578741

පාසල් පවුරු තොරතුරු - සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රාථමික පාසල්


ද්විතීයීක පාසල්පාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
12 (PS)ලෙව්වන්දූව ක.වි.කේ.එස්.එම්. තිලකරත්න මිය
ස.අ.අ. (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන)
071-8478085
පී. ඩබ්. ආරියරත්න මයා
071-3464296
ලෙව්වන්දූව ක.වි.
ධම්මානන්ද ප්‍රා.වි.ආර්. පී. ප්‍රේමලතා මිය072-3916328
දේවගොඩ ප්‍රා.වි.සී. එම්. පී. සදහස් මයා077-5997011
සිරිනිවාස ප්‍රා.වි.ඩබ්. ඒ අනුර මයා077-6139928
ඉද්දගොඩ ක.වි.එස්. එම්. ජයසිංහ මිය077-6362565
ගුරුදොල ප්‍රා.වි.යු. කේ. ඩී. එස්. දිල්රුක්ෂි මිය077-2486721
නාරවිල ප්‍රා.වි.කේ. දයාරත්න මයා071-8108999
ඕවිටිගල ප්‍රා.වි.අයි. ඒ. සුනිල් ශාන්ත මයා072-3916328
ගල්ලෙනියකන්ද ප්‍රා.වි.කේ. එල්. සෝමසිරි මයා077-2744781
13 (PS)දාපිලිගොඩ ප්‍රා.වි. එච්. ටී. එන්. ඩී. ද සිල්වා මිය
ස.අ.අ. (කෘෂිවිද්‍යාව)
077-3835485
කේ. ඒ. සුනීතා මිය
071-8478106
දාපිලිගොඩ ප්‍රා.වි.
පිඹුර ප්‍රා.වි.එම්. එච්. පී. නන්ද කුමාර මයා071-4003930
මුලටියන ප්‍රා.වි. ඩබ්. ඩී. ජේ. වික්‍රමාරච්චි මයා071-3507790
හඳගිරිකන්ද ප්‍රා.වි. කේ. ආර්. රත්නාවලී මිය071-1219382
යකුපිටිය ශ්‍රී චන්දවිමල ප්‍රා.වි. කේ. එම්. එස්. සී. කළුපහන මිය071-8132589
හල්දොල ජිනවංශ ප්‍රා.වි. කේ. ඒ. ආර්. කුලසූරිය මයා077-7968732
වැදිකන්ද ප්‍රා.වි. එස්. ඒ. බී. චාමර මයා071-1841935
14 (PS)මීගහතැන්න ප්‍රා.වි.ජී.ජී.ඩී.සී. කුමාරි මිය
ස.අ.අ.(ප්‍රාථමික)
070-2690971
බී. එම්. එම්. ජී. ගුණතිලක මයා
071-8276362
මීගහතැන්න ප්‍රා.වි.
තල්පැදිවල ප්‍රා.වි.ජී. අයි. ඩී. ඩබ්. ඩී. ගම්මන්පිල මයා071-8209107
මොරගල සිරි සුනන්ද ප්‍රා.විඑම්. පී. ප්‍රියාකාන්ති මිය077-6247164
රණේපුරගොඩ ප්‍රා.වි.ඒ. ජි. ඒ. ප්‍රියන්ත මයා071-8207263
වීරකන්ද ප්‍රා.වි.පී. ඩී. ප්‍රේමරත්න මයා071-8560963
හල්වල කැලේ ප්‍රා.වි. ඒ. චමින්ද මයා071-2288683
පුස්සවල ක.වි.ඒ. රත්නපාල මයා071-6127200
ගුලවිට ප්‍රා.වි.සී. ඒ. සිරිසේන මයා071-2986649
15 (PS)උ. ඉත්තපාන ශ්‍රී සරණංකර ප්‍රා.වි.ඩබ්. එස්. තිලකරත්න මිය
ස.අ.අ.(සමාජවිද්‍යාව)
078-3466191
පී. සී. ආරියරත්න මයා
071-3989779
උ. ඉත්තපාන ශ්‍රී සරණංකර ප්‍රා.වි.
කරපාගල ප්‍රා.වි.ඹ්. එම්. ඩී. පත්මානන්දන මයා071-0922427
පන්නිල ක.වි.එන්. එස්. එම්. ද සිල්වා මයා078-7101325
ඌරගොඩ ප්‍රා.වි.කේ. ඩී. එන්. කරුණාරත්න මයා077-2148617
දොඩම්පාපිටිය ක.වි.ආර්. එච්. ඩී. එම්. ආර්. සෙනෙවිරත්න මයා071-4458065
16 (PS)ඇලබඩ ප්‍රා.වි.බන්දු එස්. කන්නන්ගර මයා
ස.අ.අ. (සංගීතය)
071-8110332
කේ. වී. ඩී. ඒ. එන්. කරවිට මිය
077-5189395
ඇලබඩ ප්‍රා.වි.
මිණිකන්දල ප්‍රා.වි.එම්. ඒ. ඩී. එස්. දමයන්ති මිය071-4350033
මිදලන ජනපද ප්‍රා.වි.ඩී. ජේ. පී. ජේ. ජයසිංහ මිය071-1363736
මිදලන ප්‍රා.වි.ඩබ්. ඒ. පී. වසන්ත කුමාර මයා077-6223913
තවාන ප්‍රා.වි.කේ. එම්. විමලාවතී මිය071-4197413
දිගන්න ප්‍රා.වි.පි. ඒ. ඒ. ඉලංග මිය076-7365823
අඹේගොඩ ප්‍රා.වි.කේ. ඒ. ලලිතා පද්මිණි මිය077-4617166
බොල්ලුන්න ප්‍රා.වි.ජේ. එස්. යූ. සංජීව මාය071-7198446
ගුරුළුබැද්ද ප්‍රා.වි.පී. ඩී. දයාරත්න මයා713414394
17 (PS)මලියදේව ප්‍රා.වි.තුෂානි විතානච්චි මිය
ස.අ.අ. (සෞන්දර්ය)
071-4457960
පී. කේ. එස්. එස්. විජේගුණවර්ධන මිය
071-7918603
මලියදේව ප්‍රා.වි.
මගුර ප්‍රා.විඩී. එල්. සරත් කුමාර මයා071-8450340
වතුරාන ශ්‍රි සරස්වතී ප්‍රා.වි.එච්. ඒ. සන්ධ්‍යා කාන්ති මිය071-7925646
කෙළින්කන්ද ජනපද ප්‍රා.වි.කේ. වී. නන්දසේන මයා077-6220008
වලකඩ ප්‍රා.වි. පී. ඩබ්. සී. ජී. කුමාර මයා077-7320941

පාසල් පවුරු තොරතුරු - දෙමළ මාධ්‍ය ප්‍රාථමික පාසල්


අනු අංකයපාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
18 (PT)ශ්‍රී රාමක්‍රිෂ්ණ දෙ.ක.වි. (1-9) එම්.ජී. කුලතුංග මයා
ස.අ.අ. (බුද්ධධර්මය)
071-4485345
පී. කරුප්පන්නන් මයා
077-9469677
ශ්‍රී රාමක්‍රිෂ්ණ දෙ.ක.වි. (1-9)
පැලැන්ද දෙ.ප්‍රා.වි.කේ. ජයචන්ද්‍ර මයා077-7466316
විවේකානන්ද දෙ.ක.වි. (1-9)එඒ. පුල්ලාච්චි මිය077-9018115
ගලේවත්ත දෙ.ප්‍රා.වි.එස්. සුසිල් ශාන්ත මයා071-8132267
පිඹුර දෙ.ප්‍රා.වි.ජී. විජයකුමාරෙන් මයා078-3945186
19 (PT)මද්දේගෙදර දෙ.ප්‍රා.වි. දීප්ති සමරනායක මයා
ස.අ.අ. (ක්‍රීඩා)
071-4437026
එම්.ටී.එම්. ෆායිස් මයා
071-8675693
මද්දේගෙදර දෙ.ප්‍රා.වි.
වෝගන් දෙ.ප්‍රා.වි.ටී. බෝස් මයා077-8704443
සිරිකඳුර දෙ. ප්‍රා.වි.ඒ. ජෙයකුමාර මයා077-8572932
මිරිස්වත්ත දෙ.ප්‍රා.වි.ආර්. සර්වානන්දන් මයා077-5675253
පල්ලෙගොඩ දෙ.ප්‍රා.වි.ආර්. රාජදුරෙයි මයා076-9280141
අන්නාසිගල දෙ.ප්‍රා.වි.ඒ. සී. එම්. රිෆ්කාන් මයා071-4445654
අඹේතැන්න දෙ.ප්‍රා.වි.එම්. ධර්මලිංගම් මයා077-8173423

පාසල් පවුරු තොරතුරු - ජාතික පාසල්


අනු අංකයපාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
20 (N)ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය ජා.පා.දර්ශනී සමරක්කොඩි මිය
නි.අ.අ.(සංවර්ධන)
071-502935
ජේ. ඒ. ඩි. රන්දුන් මයා
071-8685556
ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය ජා.පා.
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර ම.ම.වි.එම්. ඩබ්. එස්. සී. වීරසිංහ මයා071-3373920
Go to top
Designed by mathuzone IT Team with
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com