Welcome!

පාසල් පවුරු තොරතුරු - ද්විතීයීක පාසල්


අනු අංකයපාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
1 (S)ශාන්තමේරි ම.වි.ඩී.පී.ඩබ්. කන්නන්ගර මිය
ස.අ.අ.(ගණිතය)
077-6659104
පී.ඒ.සී. ප්‍රියදර්ශනී මෙවි
071-4437790
ශාන්තමේරි ම.වි.
හොරවල ම.වි.එස්. ඒ. වසන්ත මයා071-1091073
ඕවිටිගල ම.වි.එම්. කේ. සීතා මිය071-3354788
කටුවාලගොඩ ක.වි. එස්. පී. අතුකෝරල මයා077-4446540
මහකළුපහන ක.වි.එම්. ඩී. ඩී. එච්. යූ. සුමනරත්න මයා071-6087478
ඊ.ඩබ්.අධිකාරම් ම.වි.එස්. ජේ. එදිරිසිංහ මයා071-2463450
පාන්තිය ම.වි. ඩී. කේ. යු. වික්‍රමනායක මයා071-2559609
ඩී.ඩී.ඇතුලත්මුදලි ක.වි.ජී. ඒ. එස්. ප්‍රීතිකා මිය071-8192839
ධර්මරාජ ම.වි. ඒ. ඒ. එස්. එස්. කේ. ගුණවර්ධන මයා071-2545820
2 (S)වලගෙදර ම.වි.ඩී.එම්.එන්.බී. දසනායක මිය
කො.අ.අ.(මතුගම)
071-8350701
විමල් වික්‍රමතන්ත්‍රි මයා
071-4494392
වලගෙදර ම.වි.
වැලිපැන්න සිංහල ක.වි. කේ. ඒ. ඩී. ජි. එස්. විජේනායක මයා071-4410711
සාරාලංකාර තිස්ස ක.වි. ඩී. යූ. කේ. සිල්වා මයා071-6887137
බොන්දුපිටිය ක.වි. එන්. ඩබ්. සෙනෙවිරත්න මයා070-3394220
මිගම ක.වි. යූ. කේ. මාවතගේ මයා071-9617811
ආඳාවල ක.වි. කේ. විමලධම්ම හිමි071-9387403
3 (S)නවුත්තුඩුව ම.වි.ආශා ජයසේකර මිය
ස.අ.අ.(තොරතුරු තාක්ෂණ)
071-8122631
එන්. ඩි. ආර්. එස්. සිරිවර්ධන මයා
071-8122480
නවුත්තුඩුව ම.වි.
අළුත්ගම්ගොඩ ක.වි. ආර්. ඒ. එස්. රණසිංහ මයා072-5407671
කීරත්තිඩිය ක.වි. එච්. ඒ. එන්. පුෂ්පදාස මයා071-6395744
කටුගහහේන ක.වි. එන්. දිසානායක මයා077-6398134
බෝපිටිය ක.වි. ජේ. ජි. ඒ. එම්. ජයසිංහ මිය071-8372743
සරණතිස්ස ක.විපී. වී. ඩයනා දමයන්ති මිය077-5376876
යටදොල ක.වි. ඩබ්. සී. සී. ගුණතිලක මයා071-4071240
4 (S)මිහිඳු ම.ම.වි. කේ. අනුෂ්කා මිය
කො.අ.අ.(අගලවත්ත)
071-0683010
බී. වී. රත්නසිරි මයා
071-8110478
මිහිඳු ම.ම.වි.
උඩවල සිරි පියරත්න ම.වි. කේ. එම් ටී. ඩී. බණ්ඩාර මයා071-0834201
යටියන ක.වි.එස්. වී. සී. පී. සමරසිංහ මයා071-6036760
ඕමත්ත ක.විජේ. බ්‍රාහ්මණ මිය071-8435933
ඕමත්ත ජනපද ක.වි.බී. ඩී. කේ. ජි. සමරනායක මයා077-1897822
ගිරිකොළ ගැමුණු ක.වි.යු. ඒ. ධර්මසේන මයා071-6514539
ගිරිකොළ සිරි ගුණරතන ක.වි.එම්. එම්. එල්. ක්‍රිෂාන්ති මිය071-3365077
5 (S)බෙල්ලන ම.වි. දර්ශනී සමරක්කොඩි මිය
නි.අ.අ.(අධ්‍යාපන සංවර්ධන)
071-8502935
වයි. රණතුංග මයා
071-8147359
බෙල්ලන ම.වි.
මෝල්කාව ම.වි.පී. ඒ. කේ. වික්‍රමරත්න මයා071-7651435
කපුගෙදර ක.වි. ඕ. එම්. ටී. ප්‍රියන්ති මිය071-4065136
කොස්ගුලන ක.වි. පී. කේ. ඩී. පී. රවීන්ද්‍ර කුමාර මයා071-3099212
පැලෑඳ ම.වි. එම්. ඩී. වී. සුජීවක මයා071-8076340
කෙවිටියාගල ම.වි.ජී. ඩී. රත්නසේන මයා071-8393976
කිතුල්ගොඩ ක.වි.කේ. වී. සිසිර කුමාර මයා071-8884872
කුරුපිට ක.වි.යූ. එස්. දයාවංශ මයා078-9164809
රත්මලේ ක. වි.ඒ. එල්. ඩි. එස්. ටී. විජේසිරි මයා078-7315481
දියපත්තුගම වෙල්ගම ක.වි.පී. තෙන්නකෝන් මයා072-8387967
6 (S)මිරිස්වත්ත ම.වි.නදීශා ලියනගේ මිය
ස.අ.අ.(සිංහල)
077-3961539
ඩබ්. කේ. සුනිල් මයා
071-7065992
මිරිස්වත්ත ම.වි.
තිනියාවල ම.වි.ආර්. එල්. ඩී. ප්‍රියංගනී මිය071-4399490
පැලවත්ත ම.විඑම්. ජි. පී. ගුණතිලක මයා071-8219862
ඉහල හෙවෙස්ස ක.වි.පී. ඩබ්. මුදලිගේ මයා071-0922686
ගුලනවත්ත ක.වි.එච්. එස්. මුණසිංහ මිය071-4436996
හෙවෙස්ස ක.වි.ආර්. හපුගොඩආරච්චි මයා071-8478380
යට්ටපාත ක.වි. ජී. අයි. ඩී. එච්. එල්. පී. ගම්මන්පිල මයා071-5963747
7 (S)මෙරිල් කාරියවසම් ම.ම වි. ජී.එල්.විජේසේකර මිය
නි.අ.අ.(පාසල් පාලන)
077-7702208
ජේ. ඒ. එස්. ප්‍රියන්ත මයා
071-8362637
මෙරිල් කාරියවසම් ම.ම වි.
බෝතලාව ක.වි.එස්. ඒ. චිත්‍රාංගනී මිය070-2228005
ලිහිණියාව ක.වි.එස්. එම්. ටී. නිලුෂිකා මිය071-9175181
වලල්ලාවිට ම.වි.පී. ඒ. ඩී. ඩී. එස්. ගුණතිලක මිය077-1446623
මගුරුමස්විල ක.වි.පී. ඒ. එච්. සරත් මයා071-2499528
මාකලන්දාව ක.වි.යූ. එස්. වයි. සුමනදාස මයා071-3363790
8 (S)කොල්වින් ආර් ද සිල්වා ම.වි.යු.ඩි.ඩි.ගුණසිංහ මයා
නි.අ.අ.(සැලසුම්)
078-3688495
ජී. වී. වීරරත්න මයා
077-0778772
කොල්වින් ආර් ද සිල්වා ම.වි.
ගම්මන ම.වි.එම්. එස්. පද්මලතා මයා071-4119927
පරෙයිගම ම.වි.එම්. ඒ. රූපා චාන්දනී මිය077-1557837
උඩුගම ක.වි.ඩබ්. කේ. එස්. රෝහණ මයා077-4609340
හල්වල කන්නන්ගර ම.විඑච්. ඩි. වජිර හේමන්ත මයා071-6954820
9 (S)කඹුරාවල ම.වි.ඒ.යූ. වික්‍රමආරච්චි මයා
නි.අ.අ.(පාලන)
071-8230232
වයි. නිමල් රංජිත් මයා
077-5778829
කඹුරාවල ම.වි.
බදුරලිය ක.වි.ජේ. එස්. චන්ද්‍රසේන මයා071-2779525
අතලේ ම. වි.එච්. ඩී. සුනිල් මයා071-2102667
ලත්පඳුර පඤ්ඤාසේන ක.වි.පී. කේ. විජේදාස මයා071-8023214
ලත්පඳුර සිරි සිද්ධාර්ථ ක.වි.එච්. කේ. විජේනායක මයා071-3844890
ඉළුක්පොත ක.වි. (1-9)ජී. ඩී. අනුර ශාන්ත කුමාර මයා071-8276355
කෙලින්කන්ද ක.වි.එච්. කාන්ති මිය071-2102882
10 (S)වීදියබණ්ඩාර ම.වි.එම්.ඩී.ඩී. ලක්මාලි මෙවි.
කො.අ.අ. (පාලින්දනුවර)
071-2320459
බී. එම්. ඩී. සිසිර ශාන්ත මයා
071-2663159
වීදියබණ්ඩාර ම.වි.
හැඩිගල්ල ජනපද ම.වි.ඩබ්. එල්. ඩී. ආර්. කේ. විජේතුංග මයා071-8219650
හැඩිගල්ලේ ශ්‍රී විපුලසිරි ක.වි.කේ. ඒ. පී. පූර්ණවර්ධන මයා071-6457040
ඉඟුරුදළුව ක.වි.කේ. විජේසිරි මයා071-4457861
දික්හේන ක.වි.ඩබ්. පී. ආර්. කරුණාරත්න මයා071-8670853
11 (T)කලෛමගල් දෙ.ක.වි.යෝගිනී රාජේන්ද්‍රම් මෙවි
ස.අ.අ.(දෙමළ)
077-9177236
වී. වයි. නවීන්ද්‍රන් මයා
077-6250449
කලෛමගල් දෙ.ක.වි.
ශාන්තමේරි ම.වි.(දෙමළ අංශය)කේ. රවිචන්ද්‍රන් මයා071-1877590
වැලිපැන්න රහුමානියා ම.වි.එම්. වයි. ජී. අමීර් මයා077-5217177
පැලැන්ද මුස්ලිම් ක.වි.එම්. ඉසඩ්. එම්. වෂීර් මයා077-2516845
ඩෙල්කිට් දෙ.ක.වි.එස්. ලිගනාතන් මයා077-6578741

පාසල් පවුරු තොරතුරු - සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රාථමික පාසල්


ද්විතීයීක පාසල්පාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
12 (PS)ලෙව්වන්දූව ක.වි.කේ.එස්.එම්. තිලකරත්න මිය
ස.අ.අ. (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන)
071-8478085
පී. ඩබ්. ආරියරත්න මයා
071-3464296
ලෙව්වන්දූව ක.වි.
ධම්මානන්ද ප්‍රා.වි.ආර්. පී. ප්‍රේමලතා මිය072-3916328
දේවගොඩ ප්‍රා.වි.සී. එම්. පී. සදහස් මයා077-5997011
සිරිනිවාස ප්‍රා.වි.ඩබ්. ඒ අනුර මයා077-6139928
ඉද්දගොඩ ක.වි.එස්. එම්. ජයසිංහ මිය077-6362565
ගුරුදොල ප්‍රා.වි.යු. කේ. ඩී. එස්. දිල්රුක්ෂි මිය077-2486721
නාරවිල ප්‍රා.වි.කේ. දයාරත්න මයා071-8108999
ඕවිටිගල ප්‍රා.වි.අයි. ඒ. සුනිල් ශාන්ත මයා072-3916328
ගල්ලෙනියකන්ද ප්‍රා.වි.කේ. එල්. සෝමසිරි මයා077-2744781
13 (PS)දාපිලිගොඩ ප්‍රා.වි. එච්. ටී. එන්. ඩී. ද සිල්වා මිය
ස.අ.අ. (කෘෂිවිද්‍යාව)
077-3835485
කේ. ඒ. සුනීතා මිය
071-8478106
දාපිලිගොඩ ප්‍රා.වි.
පිඹුර ප්‍රා.වි.එම්. එච්. පී. නන්ද කුමාර මයා071-4003930
මුලටියන ප්‍රා.වි. ඩබ්. ඩී. ජේ. වික්‍රමාරච්චි මයා071-3507790
හඳගිරිකන්ද ප්‍රා.වි. කේ. ආර්. රත්නාවලී මිය071-1219382
යකුපිටිය ශ්‍රී චන්දවිමල ප්‍රා.වි. කේ. එම්. එස්. සී. කළුපහන මිය071-8132589
හල්දොල ජිනවංශ ප්‍රා.වි. කේ. ඒ. ආර්. කුලසූරිය මයා077-7968732
වැදිකන්ද ප්‍රා.වි. එස්. ඒ. බී. චාමර මයා071-1841935
14 (PS)මීගහතැන්න ප්‍රා.වි.ජී.ජී.ඩී.සී. කුමාරි මිය
ස.අ.අ.(ප්‍රාථමික)
070-2690971
බී. එම්. එම්. ජී. ගුණතිලක මයා
071-8276362
මීගහතැන්න ප්‍රා.වි.
තල්පැදිවල ප්‍රා.වි.ජී. අයි. ඩී. ඩබ්. ඩී. ගම්මන්පිල මයා071-8209107
මොරගල සිරි සුනන්ද ප්‍රා.විඑම්. පී. ප්‍රියාකාන්ති මිය077-6247164
රණේපුරගොඩ ප්‍රා.වි.ඒ. ජි. ඒ. ප්‍රියන්ත මයා071-8207263
වීරකන්ද ප්‍රා.වි.පී. ඩී. ප්‍රේමරත්න මයා071-8560963
හල්වල කැලේ ප්‍රා.වි. ඒ. චමින්ද මයා071-2288683
පුස්සවල ක.වි.ඒ. රත්නපාල මයා071-6127200
ගුලවිට ප්‍රා.වි.සී. ඒ. සිරිසේන මයා071-2986649
15 (PS)උ. ඉත්තපාන ශ්‍රී සරණංකර ප්‍රා.වි.ඩබ්. එස්. තිලකරත්න මිය
ස.අ.අ.(සමාජවිද්‍යාව)
078-3466191
පී. සී. ආරියරත්න මයා
071-3989779
උ. ඉත්තපාන ශ්‍රී සරණංකර ප්‍රා.වි.
කරපාගල ප්‍රා.වි.ඹ්. එම්. ඩී. පත්මානන්දන මයා071-0922427
පන්නිල ක.වි.එන්. එස්. එම්. ද සිල්වා මයා078-7101325
ඌරගොඩ ප්‍රා.වි.කේ. ඩී. එන්. කරුණාරත්න මයා077-2148617
දොඩම්පාපිටිය ක.වි.ආර්. එච්. ඩී. එම්. ආර්. සෙනෙවිරත්න මයා071-4458065
16 (PS)ඇලබඩ ප්‍රා.වි.බන්දු එස්. කන්නන්ගර මයා
ස.අ.අ. (සංගීතය)
071-8110332
කේ. වී. ඩී. ඒ. එන්. කරවිට මිය
077-5189395
ඇලබඩ ප්‍රා.වි.
මිණිකන්දල ප්‍රා.වි.එම්. ඒ. ඩී. එස්. දමයන්ති මිය071-4350033
මිදලන ජනපද ප්‍රා.වි.ඩී. ජේ. පී. ජේ. ජයසිංහ මිය071-1363736
මිදලන ප්‍රා.වි.ඩබ්. ඒ. පී. වසන්ත කුමාර මයා077-6223913
තවාන ප්‍රා.වි.කේ. එම්. විමලාවතී මිය071-4197413
දිගන්න ප්‍රා.වි.පි. ඒ. ඒ. ඉලංග මිය076-7365823
අඹේගොඩ ප්‍රා.වි.කේ. ඒ. ලලිතා පද්මිණි මිය077-4617166
බොල්ලුන්න ප්‍රා.වි.ජේ. එස්. යූ. සංජීව මාය071-7198446
ගුරුළුබැද්ද ප්‍රා.වි.පී. ඩී. දයාරත්න මයා713414394
17 (PS)මලියදේව ප්‍රා.වි.තුෂානි විතානච්චි මිය
ස.අ.අ. (සෞන්දර්ය)
071-4457960
පී. කේ. එස්. එස්. විජේගුණවර්ධන මිය
071-7918603
මලියදේව ප්‍රා.වි.
මගුර ප්‍රා.විඩී. එල්. සරත් කුමාර මයා071-8450340
වතුරාන ශ්‍රි සරස්වතී ප්‍රා.වි.එච්. ඒ. සන්ධ්‍යා කාන්ති මිය071-7925646
කෙළින්කන්ද ජනපද ප්‍රා.වි.කේ. වී. නන්දසේන මයා077-6220008
වලකඩ ප්‍රා.වි. පී. ඩබ්. සී. ජී. කුමාර මයා077-7320941

පාසල් පවුරු තොරතුරු - දෙමළ මාධ්‍ය ප්‍රාථමික පාසල්


අනු අංකයපාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
18 (PT)ශ්‍රී රාමක්‍රිෂ්ණ දෙ.ක.වි. (1-9) එම්.ජී. කුලතුංග මයා
ස.අ.අ. (බුද්ධධර්මය)
071-4485345
පී. කරුප්පන්නන් මයා
077-9469677
ශ්‍රී රාමක්‍රිෂ්ණ දෙ.ක.වි. (1-9)
පැලැන්ද දෙ.ප්‍රා.වි.කේ. ජයචන්ද්‍ර මයා077-7466316
විවේකානන්ද දෙ.ක.වි. (1-9)එඒ. පුල්ලාච්චි මිය077-9018115
ගලේවත්ත දෙ.ප්‍රා.වි.එස්. සුසිල් ශාන්ත මයා071-8132267
පිඹුර දෙ.ප්‍රා.වි.ජී. විජයකුමාරෙන් මයා078-3945186
19 (PT)මද්දේගෙදර දෙ.ප්‍රා.වි. දීප්ති සමරනායක මයා
ස.අ.අ. (ක්‍රීඩා)
071-4437026
එම්.ටී.එම්. ෆායිස් මයා
071-8675693
මද්දේගෙදර දෙ.ප්‍රා.වි.
වෝගන් දෙ.ප්‍රා.වි.ටී. බෝස් මයා077-8704443
සිරිකඳුර දෙ. ප්‍රා.වි.ඒ. ජෙයකුමාර මයා077-8572932
මිරිස්වත්ත දෙ.ප්‍රා.වි.ආර්. සර්වානන්දන් මයා077-5675253
පල්ලෙගොඩ දෙ.ප්‍රා.වි.ආර්. රාජදුරෙයි මයා076-9280141
අන්නාසිගල දෙ.ප්‍රා.වි.ඒ. සී. එම්. රිෆ්කාන් මයා071-4445654
අඹේතැන්න දෙ.ප්‍රා.වි.එම්. ධර්මලිංගම් මයා077-8173423

JSN Mobilize comes with both Free and PRO Editions. The FREE edition is included in sample data installation package with function limitation. You only can create 1 mobile template with limited displaying area.

Please click on buttons below to see how JSN Mobilize present a website on mobile devices:

Smart phones      Tablet

JSN Mobilize helps your website to achieve a better browsing experience by creating an elaborated mobile version for the site. This revolutionary extension guarantees to include a bunch of sophisticated features and enhancement while require minimum technical knowledge from users.

 

Multi-device Support

 

Not only smartphones are supported by JSN Mobilize, the recent innovation – tablets are also covered. Tablet usually has bigger screen and can receive more displaying area than phone. With JSN Mobilize you will have the separate layouts for phone and tablet which surely deliver the better device coverage for website’s mobile version.

 


 

Multi-OS Support

 

JSN Mobilize delivers the future-ready and mobile-friendly experience to your Joomla website by initiatively supporting multiple operation systems. In short explanation, your website should work and be viewed effortlessly on every screen solution horizontally and vertically. Your website will look awesome automatically on these operation systems (OS) below:

  • iOS (6.x and below, 7.x)
  • Android (2.2 - 2.3, 4.x)
  • Windows Mobile (6.x and below, 7.x, 8.x)
  • BlackBerry (5.x and below, 6x - 7x, 10x)
  • Others...

 


 

Load Speed Enhancement

 

Get the most out of JSN Mobilize with the Advanced Image Optimization based on two options including “For the best performance” or “For the best image quality”. Additionally, the CSS/JS minify mechanism allows to compress all files into one single package. By that way, your site load will quickly enough in a limited-bandwidth environment at least 170%. Below is the speed test by akamai.

Please click on buttons below to check the detailed information about PRO Edition's features of JSN Mobilize:

See Demo Buy Now

Here, wed like to show you how JSN Boot can be utilized for multiple kinds of websites, staring from simple personal website ending with professional news portal. All content are fictions and serves for demo purpose only.

  • News Portal / Online magazine
  • Personal website / Blog
  • Corporate website / Service providers
  • Community website / Fan clubs
  • Online shops

Here are some real life examples of JSN Boot.

Here should be the presentation of JSN ImageShow,
but it is not installed on your website.

Free Download Now

Easy to start

Easy to Start

One of the fastest and easiest ways to learn template is to install sample data and start playing with it. JSN Boot provides unique mechanism of installing sample data directly on your current website. Just few steps and the demo website is here.

More about easy start

Painless Configuration

Painless Configuration

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 55 template parameters arranged into logical groups for convenient operation. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

More about configuration

Flexible Layout

Flexible layout

JSN Boot provides 36+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. You can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters.

More about layout

Multiple Color Variations

Color Variations

JSN Boot provides 4 major colors variation for your taste. Each color variation covers not only the main background, but also color of drop-down menu, links, table's header and some others.

More about color variations

Versatile Menu Styles

Menu Styles

JSN Boot provides 5 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles

Comprehensive Typography

Comprehensive typography

JSN Boot was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement.

More about typography

Excellent Mobile Support

Comprehensive typography

All JoomlaShine.com templates have special built-in design optimized for modern mobile devices iPhone, Android and Windows Mobile-based.

Unlike other template providers, we do not develop something that looks like a mobile app with heavy menu and animation. We built compact and lightweight version of the template preserving the whole original look-and-feel.

More about mobile support

Native RTL Support

RTL Support

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

More about RTL support

Cool Image Gallery

The image gallery you see on this website is another cool product JSN ImageShow from JoomlaShine.com. With flash technology applied, you get smooth experience and consistent performance in all browsers.

For mobile device, we have built special lightweight Javascript version, so you can be absolutely sure about images presentation.

More about image gallery

Manage Joomla easily

JSN PowerAdmin

When you install sample data template, you will have one more powerful extension to manage your Joomla site: JSN PowerAdmin. It provides spotlight search, giving results as you type. When you find the desired item, just click it to open the edit page.

JSN PowerAdmin allows you to have full control under your Joomla website in single screen. You can manipulate elements by using convenient GUI with drag-n-drop operations

More about JSN PowerAdmin

Great Docs & Support

Documentation

JSN Boot is equipped with documentation package that will help you with template utilization.

Online document

2 documents: Configuration Manual & Customization Manual give you detailed description of every template features as well as easy-to-understand instruction how to customize template elements.


Read documentation

Support

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

Support Forum

In the support forum, you will get support from our support team as well as thousands of active members. Please notice: Using FREE edition, you will get technical support from us for product's bugs only.


Visit support forum

පාසල් පවුරු තොරතුරු - ජාතික පාසල්


අනු අංකයපාසල් පවුරේ නමසම්බන්ධිකරණ නිලධාරීප්‍රධාන විදුහල්පතිසම්බන්ධිත පාසල්විදුහල්පතිගේ නමදුරකථන අංකය
20 (N)ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය ජා.පා.දර්ශනී සමරක්කොඩි මිය
නි.අ.අ.(සංවර්ධන)
071-502935
ජේ. ඒ. ඩි. රන්දුන් මයා
071-8685556
ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය ජා.පා.
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර ම.ම.වි.එම්. ඩබ්. එස්. සී. වීරසිංහ මයා071-3373920
Go to top
Designed by mathuzone IT Team with
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com